1      Nicoleta Jutka – Farebné emócie.

Nicoleta Jutka sa svojim maliarstvom hlási k silnej expresívnej tradícii nemeckého maliarstva. V jej koloristicky intenzívne orientovanej tvorbe by sme mohli doložiť až fauvistické videnie a vnímanie funkcie farby v obraze. Maliarkin neoexpresívny maliarsky model sa sústreďuje hlavne na figurálne motívy a na  krajinu alebo jednoduchý motív kvetiny. Maliarkin neoexpresívny maliarsky model sa sústreďuje hlavne na figurálne motívy a na  krajinu alebo jednoduchý motív kvetiny. Jutkino maľovanie charakterizuje predovšetkým výrazná koloristická dikcia, s ktorou nanáša výrazovo expresívne nadsadené plochy pigmentu. Nenaturalistický maliarsky prejav bez popisných detailov smeruje predovšetkým k akcentovaniu výrazu, zjednodušeniu maliarskeho prednesu a aplikácii presýtenej farebnosti. V dominujúcej sérii uhrančivých maľovaných portrétov – mužských alebo ženských hláv sústreďuje svoj záujem predovšetkým na ikonické motívy zvýraznených očí a pier, vytvárajúcich charakteristickú typológiu jej zobrazení so zjednodušenou fyziognómiou. 

Kurátor: Mgr. Peter Markovič

16. 01. 2015 - 15. 02. 2015

3     Od starej krásy po nové umenie
Košické výtvarné umenie 1900-1950

Košické výtvarné umenie predstavuje významnú tradíciu vo vývoji slovenského výtvarného umenia dvadsiateho storočia a predovšetkým jeho prvej polovice. Význam košickej výtvarnej tradície je spájaný predovšetkým s modernistickými koncepciami dvadsiatych rokov. Zásadná zmena konceptu výtvarného umenia bola v košickom prostredí už skôr predznamenaná tvorbou autorov Antona Jasuscha z obdobia pred vypuknutím prvej svetovej vojny a predovšetkým zásadným výtvarným vkladom významnej osobnosti slovenského maliarstva Konštantína Köváriho-Kačmarika, ktorí priniesli do slovenského maliarstva poznanie dobovo aktuálnych výtvarných koncepcií. Prezentovaný súbor dokladá viaceré vývojové tendencie košického maliarstva a to predovšetkým jeho smerovanie k výtvarnej moderne i pretrvávanie dobovo už konzervatívnejších realistických modelov svetelného maliarstva. Výstava prezentuje tvorbu približne tridsiatich autorov, tvoriacich v košickom prostredí v prvej polovici dvadsiateho storočia. Dokladá šírku umeleckých názorov a rôznych estetických pohľadov i premenlivosť umeleckej krásy, ktorú ich tvorba v priebehu desaťročí nachádzala.

Kurátor: Mgr. Peter Markovič

17. 02. 2015 - 15. 03. 2015

4     „100% Paris. Architecture urbanisme 2000 – 2012“

Fotografická výstava   v rámci dní frankofónnej kultúry, vytvorená ateliérom Pavillon de l’Arsenal pri príležitosti vzájomnej spolupráce Paríža a Berlína, sprevádza prierezom parížskej architektúry zo začiatku 21.storočia.  

17. 03. 2015 - 12. 04. 2015

  EASTERners
skupinová výstava mladého súčasného vizuálneho umenia z prostredia Košíc
vystavujúci autori: Michaela Knížová, Maroš Kontroš, Martin Hreha, Adam Macko, Janka Duchoňová, Michal Machciník, Nikolas Bernáth, Pavol Červeniak

Výstava predstavuje na vybranej vzorke prác najvýraznejšie umelecké výstupy a začínajúce autorské programy nedávnych absolventov a terajších študentov Katedry výtvarných umení a intermédií – Fakulty umení – TUKE. EASTERners je správa o stave mladého súčasného vizuálneho umenia z prostredia Košíc. Prezentované budú výstupy z oblasti maľby, priestorovej tvorby, environmentu a fotografie z obdobia posledných troch rokov.

Kurátori: Dr. Peter Tajkov a Doc. Radovan Čerevka

15. 04. 2015 – 17. 05. 2015

7     Michal Čičvák – Život (Maľba) na hrane
pri príležitosti nedožitého životného jubilea

Michal Čičvák sa stal významným reprezentantom vývoja košického a východoslovenského maliarstva predovšetkým v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Michal Čičvák priniesol do dobového košického maliarstva ničomu nepodobný filozofický maliarsky rozmer a svoju životnú drámu. Talentovaný maliar, žijúci a maľujúci na hrane talentu a sebazničujúceho spôsobu života predstavuje nesporne silný ľudský aj umelecký príbeh nekonečného hľadania obrazu, prežitku vlastných existenciálnych emócií a kríz, opakovaný pádov, prehier i neustávajúceho opätovného zdvíhania sa z popolu spaľujúceho ohňa, v ktorom umelec žil a tvoril.

Kurátor: Mgr. Peter Markovič

20. 05. 2015 - 21. 06. 2015

9          FEMME FATALE
Obraz ženy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov 1900 – 2015

Téma ženy, nazeraná rôznymi spôsobmi, patrí medzi najklasickejšie výtvarné žánre. Z hľadiska výtvarných žánrov môžeme pokladať práve tému ženy a ženského sveta za jeden z najatraktívnejších pohľadom na súčasné umenie. V prijatej koncepcii, na základe ktorej je predstava výstava vytváraná, sa kladie dôraz na vývoj témy s motívom ženy od počiatku 20. storočia. Tradičnosť témy umožňuje pracovať so širokým časovým horizontom. Umožňuje tiež modelovať maliarsky vývoj žánru a premenu jeho poetiky v priebehu uplynulých desaťročí. V kontexte východoslovenského výtvarného umenia bola téma typická napríklad pre tvorbu Júliusa Jakobyho, Juraja Collinásyho, Elemíra Halásza-Hradila, Alexandra Eckerdta, Júliusa Hegyesyho, Jána Máthého, Vojtecha Löfflera, Františka Patočku, Jozefa Teodora Moussona, Edita Spannerová, Vlastá Žáková, Lucia Dovičáková a pod. Koncepcia výstavy chce predstaviť rôzne žánrové vnímanie témy a to vo viacerých výtvarných druhochmaľbe, kresbe, plastike, grafike a pod. Nadčasovosť témy umožňuje naplniť aj jeden zo základných aspektov a to je reflexia témy v súčasnom výtvarnom umení a jej prepojenia so silnou košickou a východoslovenskou výtvarnou tradíciou. Výstavný súbor predpokladá výber z tvorby približne 60 autorov, tvoriacich vo vymedzenom období a v súčasnosti.

 Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

25. 06. 2015 – 06. 09. 2015

10       ONDREJ ZORIČÁK – SAMSARA

Výstava košického umelca, absolventa bakalárskeho štúdia na Fakulte umení TUKE (doc. Szenpétery) a pokračujúceho v štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (prof. Richter), predstavuje jeho úsilie o formulovanie autonómneho výtvarného jazyka predovšetkým v oblasti objektovej inštalácie. Pozoruhodnou je aj jeho schopnosť narábať s formami architektúry v rámci súčasného voľného výtvarného umenia. Hlavným ideovým východiskom výstavy sú však idei hinduizmu, zvlášť cyklickej existencie a neustáleho putovania.

Kurátor výstavy: Peter Tajkov

10. 09. 2015 – 11. 10. 2015

12   VLADIMÍR GAŽOVIČ - OPUS #75
Výstava v rámci Višegradských dní, realizovaná v spolupráci s OZ Forsa

Vladimír Gažovič (maliar, grafik,  ilustrátor / *1939, Bratislava) študoval na VŠVU v Bratislave u prof.  V. Hložníka a neskôr získal štipendium Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Maximilana Melchera. V roku 1979 absolvoval stáž na Akadémii výtvarných umení v Amsterdame. Už počas štúdii inklinoval k tendenciám fantastického realizmu. Vo svojej tvorbe rozvíja líniu imaginatívneho prístupu vychádzajúceho zo surrealizmu. Venuje sa predovšetkým litografii. Umeleckú i technickú originalitu jeho prác ocenili na najvýznamnejších svetových prehliadkach umeleckej grafiky. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach v Amsterdame, Chicagu, Hamburgu, New York City, Bratislave a pod. Vystavoval v Prahe, Viedni, Chicagu, Istanbule, Budapešti, Bratislave a pod.

Kurátor výstavy: Nikolaj Feďkovič

13. 10. 2015 - 8. 11. 2015

15       VERONIKA PALEČKOVÁ – Ticho v bílém lese
Výstava v rámci Višegradských dní, realizovaná v spolupráci s OZ Forsa

Veronika Palečková se věnuje grafice / lept, carborundum, litografie/, kresbě, malbě a plastice. Studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Akademii výtvarných umění v Praze, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paříži.Získala stipendia do Francie, Kanady a Švýcarska. Je zastoupena ve sbírkách Victoria and Albert Museum v Londýně, Kanagawa Prefectural Gallery a Machida City Museum v Japonsku, v Atelier Presse – Papier v Kanadě, The National gallery of Art ve Washington D.C. Momentálne žije v Praze.

10. 11. 2015 – 6. 12. 2015

17                ZO STAREJ ZNÁMOSTI
Jozef  Joko Amrich - Anna Bartuszová – Andrea Lipkovičová – Peter Lipkovič – Zbyněk Prokop – Viktor Šefčik

Výstava prezentuje súčasnú tvorbu šiestich košických autorov, spojených generačným putom, ktorých priateľstvo a spoločné aktivity siahajú do čias ich stredoškolských a vysokoškolských štúdií od počiatku osemdesiatych rokov. Ich spoločné aktivity a prezentácie začali už pred viac než tridsiatimi rokmi v prostredí košickej alternatívnej výtvarnej scény a prepájali sa s prostredím ateliéru Márie a Juraja Bartuszových. Skupina autorov, prepojená priateľskými väzbami nevytvorila spoločnú platformu alebo program. Cesty jednotlivých autorov sa rozchádzali v období vysokoškolských štúdií. Výstava vznikla kvôli opätovnému spojeniu voľnej skupinky  generačne sa ľudsky prepojených umelcov. Ich známosť a priateľstvo vzniklo v časoch ich mladosti a predovšetkým kamarátstvo zo zadných dvorov a ulíc mesta vytvára spoločnú platformu pre ich opätovné výstavne spojenie. Ich cesty sa rôzne prelínali, odkláňali, ich výtvarný vývoj mal rôzne podoby premien a niekedy aj autorského odmlčania. Po rokoch vznikla predstava ich opätovného prepojenia a spojenia v tomto neformálne poňatom náhľade do podôb ich súčasnej tvorby.

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

10. 12. 2015

Komorné výstavy:               

2     Výstava Res Intimo – Rob Moonathe

Súčasná maľba autora predstavuje diela, ktoré svojim epicko-intimným prístupom a spontánnou farebnou hrou prinášajú niečo z fauve, niečo z kubizmua v neposlednom rade precíteného poetického, intímneho symbolizmu. Súčasťou výstavy budú projekcie predošlých performance, choreografie a krátkeho filmu. Opening zaháji americká DJ Mahogany elektro jazzovym setom a krátkou statickou performance.

Kurátor: Mgr. Art Daniel Tatarka a Mgr.Art Andrea Martinova

22. 01. 2015 – 15. 03. 2015

6     Matúš Lašan – V krajine farieb

Výstava fotografií a časozberných – tzv. time lapse - videí o krásach našej Slovenskej prírody od začínajúceho úspešného autora a milovníka prírodných úkazov. Aj napriek tomu, že je to mladý umelec, získal významné ocenenia na Slovensku aj v zahraničí.

Kurátor výstavy: Iveta Niňajová - riaditeľka organizácie Visit Košice

22. 04. 2015 – 30. 05. 2015

11           Vojtech Löffler a jeho priatelia
(Vojtech Löffler - Július Jakoby - Ľudovít Feld)

Výstava priblíži osobnosť sochára Vojtecha Löfflera a tvorbu jeho priateľov – Ľudovíta Felda a Júliusa Jakobyho, kľúčových postáv košickej výtvarnej scény.

16. 9. 2015 – 19. 10. 2015

14      Janka Onušková – CVERNOVÉ BLUES/ NENIE
 Ako plynie čas

Klasická čipka v ponímaní Janky Onuškovej opúšťa oblasť užitej tvorby a prechádza do voľného umenia. Textilné vlákno sa stáva prostriedkom pre jej umeleckú výpoveď. Čipku kombinuje s ďalšími prírodnými materiálmi, s drevom, kožou, využíva modrotlač, experimentuje so sklom, vytvára  priestorové objekty. V počiatkoch tvorby vytvára odevné doplnky – štóly, šperky, zúčastňuje sa tvorivých pobytov, sympózií, venovaných čipke a textíliám doma i v zahraničí, napr. v kolíske paličkovanej čipky v Belgicku, kde pôsobí aj ako lektorka. Neskôr dovtedy dominujúca paličkovaná čipka ako finálny výtvor ustupuje, a objavuje sa ako súčasť obrazu. Plocha obrazu, maliarsky pojednaná, je doplnená kreatívne spracovaným vláknom. I táto výstava potvrdzuje životaschopnosť a vhodnosť textilných materiálov pre voľnú tvorbu.

Kurátor: PhDr. Mária Kostičová

22. 10. 2015 – 29. 11. 2015

16     MIROSLAV MIŽÁK – ČASOPREMENY

Jedným zo základov tvorby tohto východoslovenského výtvarníka je prerastanie tradície do súčasnosti v podobe inšpirácií z premien reálneho sveta. No nie je to jediná podoba jeho výtvarného vyjadrovania. Tvorba Mira Mižáka sa vyznačuje širokým žánrovým záberom s prvkami figuratívnej a nefiguratívnej maľby. Tú okrem iného spoluurčuje aj znakovosť s hlbšími či skrytými významami. Prezentácia vyše troch desiatok diel potvrdzuje, že tomuto vyzrievajúcemu maliarovi ide o vystihnutie univerzálneho priestoru, ktorý sa v jeho prípade vyvíja v konzistentný systém. Výstava sa koná pri príležitosti 60. výročia životného jubilea umelca.

Kurátor výstavy: Tibor Kočík

3. 12. 2015 - 17. 01. 2016    

Výstavy v átriu:

8    Košice Pred a Po – autor výstavy Ladislav Kočik
fotografická výstava historických a súčasných záberov Košíc

Unikátna zbierka porovnávacích fotografií z minulosti a súčasnosti Košíc - v spolupráci s VISIT Košice.

16. 05. 2015 – 06. 09. 2015

13         KRÁLOVNA DAGMAR, ČESKÁ PRINCEZNA
dokumentačná výstava, organizátor: Český spolok Košice

Predstavuje prvú známu češku v Dánsku - Markétu, dcéru Přemysla I. Otakara.

21. 10. 2015 - 20. 11. 2015

18    STRETNUTIE A SPRÍSTUPNENIE PRÁC ÚČASTNÍKOV VÝTVARNÝCH WORKSHOPOV V MÚZEU

Ukážka vytvorených výtvarných prác v átriu Múzea.

16. 12. 2015