Štatutár Múzea Vojtecha Löfflera, zriaďuje odo dňa 01. 10. 2023, Galerijnú radu Múzea Vojtecha Löfflera ako hlavný odborný poradný orgán štatutára organizácie. Úlohou galerijnej rady je schvaľovanie výstavného plánu a je platformou pre výmenu odborných názorov v oblasti smerovania MVL. Je oprávnená predkladať návrhy na zlepšenie činností MVL.

Galerijná rada MVL  pozostáva z piatich členov, ktorí sú nominovaní na dobu jedného roka.

Štatút GR MVL https://lofflermuzeum.sk/asset/uploads/documents/statut_gr_mvl.pdf

Galerijná rada MVL pre rok 2023/2024

1. Vladimír Eperješi
2. Peter Lipkovič
3. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
4. Mgr. Art. Marián Straka, PhD.
5. Doc. Mgr. Art. Boris Vaitovič, PhD.