NÁVŠTEVNÝ PORIADOK MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA
platný od 1. 10. 2022

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Návštevný poriadok Múzea Vojtecha Löfflera platí pre všetkých návštevníkov v priestoroch múzea na Alžbetinej 20. Návštevníkom je každá fyzická osoba alebo skupina osôb, ktorá vstúpi do areálu alebo budovy múzea za poznávacím, kultúrno-výchovným alebo voľnočasovým účelom. Je vo vlastnom záujme návštevníka zoznámiť sa s týmto poriadkom ešte pred vstupom do výstavných siení a dodržiavať jeho ustanovenia. Kúpou vstupenky a vstupom do výstavných priestorov návštevník akceptuje tento poriadok a jeho ustanovenia sa pre neho stávajú záväznými.

II . OTVÁRACIE HODINY
Priestory múzea na Alžbetinej 20 sú návštevníkom prístupné:

utorok — piatok od 12:00 do 18:00,

sobota – nedeľa 13:00 – 17:00.

Posledný možný vstup je o 16:30. Múzeum Vojtecha Löfflera si vyhradzuje právo v prípade závažného dôvodu (organizačný, technický) dočasne zatvoriť, prípadne obmedziť vstup do jednotlivých siení.

III. CENNÍK
Výška vstupného je stanovená cenníkom, podpísaným riaditeľkou Múzea Vojtecha Löfflera. Návštevník môže vstúpiť do výstavných siení len s platnou vstupenkou. V prípade žiadosti o vydanie zľavnenej vstupenky sa v pokladni múzea preukáže platným dokladom, na základe ktorého žiada o voľný vstup alebo zľavnenú vstupenku (preukaz ISIC, ITIC, ZŤP, ICOM a preukazy RGS). Platnosť vstupenky je na jeden vstup v ten deň, v ktorý bola vstupenka zakúpená, vstupenka je neprenosná. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť. 


Cenník od 01. 8. 2022:

ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ
dospelí.............................................................................4,00 €

ZĽAVNENÉ VSTUPNÉ
žiaci ZŠ, SŠ a študenti VŠ, dôchodcovia...............2,00 €

RODINNÉ VSTUPNÉ (2 dospelí + 1 dieťa)..............6,00 €

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ PRE ŠKOLY
Žiaci a študenti .................................................................1,50 €/osoba
Učiteľský sprievod - (1 osoba na každých 6 žiakov/študentov)- zdarma
Komentovaná prehliadka...........................................5,00 €/skupina

VOĽNÝ VSTUP
• držitelia preukazu ICOM
• držitelia preukazu člen Rada galérií SR
• deti do 6 rokov
• ťažko zdravotne postihnutí

Výška vstupného na jednotlivé špeciálne podujatia (workshopy, besedy, koncerty) je uvedená na webovej stránke a sociálnych sieťach Múzea Vojtecha Löfflera.
Prenájom priestorov, svadobné fotografovanie a komerčné fotografovanie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom na muzeumloffler@gmail.com.

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Vstup do múzea nie je povolený osobám:
• pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok
• so strelnou zbraňou, pyrotechnikou, ostrými predmetmi, ktoré môžu zraniť ostatných návštevníkov alebo poškodiť vystavené diela
• s nadrozmernou batožinou, ruksakom, cestovnou taškou (návštevník si môže tieto veci odložiť pri vstupe)
V priestoroch múzea je zakázané:
• poškodzovať a ničiť vystavené diela
• dotýkať sa vystavených diel (netýka sa interaktívnych diel)
• fajčiť
• konzumovať jedlo a nápoje
• svojím správaním rušiť ostatných návštevníkov
• vykonávať akúkoľvek kampaň (marketingovú, politickú, informačnú), finančnú zbierku, predaj, či petíciu, ktoré nie sú organizované alebo na základe predošlej písomnej žiadosti povolené vedením Múzea Vojtecha Löfflera
• odhadzovať odpadky mimo určených odpadkových košov
• pohybovať sa v priestoroch mimo výstavných siení, návštevníckej trasy a vstupovať do vyznačených miestností, určených len pre zamestnancov múzea
• jazdiť na kolieskových korčuliach, skateboardoch a kolobežkách.
Návštevník je povinný:
• dbať na svoju bezpečnosť, vyhýbať sa činnostiam, ktoré by mohli ohroziť zdravie či život jeho alebo ostatných návštevníkov
• v prípade požiaru alebo iného ohrozenia je návštevník povinný postupovať podľa inštrukcií povereného pracovníka MVL
• v prípade úrazu alebo nevoľnosti je potrebné informovať pracovníka múzea
• pri školských, skupinových vstupoch je pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia), povinný dohliadnuť na správanie žiakov a študentov
• počas tvorivých dielní pre deti, sú rodičia zodpovední za svoje deti a sú povinní dohliadnuť na ich správanie
• dodržiavať obmedzenia pri zhotovovaní súkromných fotografií a audiovizuálnych nahrávok, ktoré sú uvedené pri konkrétnych dielach s označením „NO PHOTO“ a príslušným piktogramom.
Návštevník je zodpovedný za svoje osobné veci a je povinný venovať im pozornosť, za ich prípadnú stratu alebo krádež MVL nezodpovedá. Múzeum nie je zodpovedné za zranenia a úrazy spôsobené nedodržaním Návštevného poriadku. Priestory MVL sú monitorované bezpečnostnými kamerami, kvôli bezpečnosti návštevníkov a ochrane vystavovaných diel. Poškodenie diel sa trestá. Upozornenia a pokyny personálu múzea je návštevník povinný rešpektovať. Pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci zasielať e-mailom na adresu muzeumloffler@gmail.com.

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Propagácia podujatí Múzea Vojtecha Löfflera
Návštevník dobrovoľne súhlasí s tým, aby Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, 040 01, Košice, IČO: 31945856 spracúvalo jeho osobné údaje v rozsahu fotografia, zvukový, zvukovo–obrazový záznam za účelom organizovania všetkých podujatí, súťaží a iných marketingových akcií, pri ktorých môžu byť vyhotovené a uverejnené podobizne návštevníka na sociálnych sieťach a webovej stránke za účelom marketingovej podpory podujatí MVL. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a cezhraničný prenos sa neuskutočňuje. Poskytnutím osobných údajov nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcim spôsobom: na e–mail muzeumloffler@gmail.com.

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 10. 2022.