1. Fotodokumentácia činnosti Múzea Vojtecha Löfflera:

Z organizovaných podujatí môžu byť zhotovované obrazové a zvukové záznamy, ktoré môžu byť následne zverejnené na webovom sídle a sociálnych sieťach Múzea Vojtecha Löfflera v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Bližšie informácie nájdete na: https://lofflermuzeum.sk/asset/uploads/documents/gdpr_informacnapovinnost_cl13.pdf

2. Zverejnené zásady ochrany osobných údajov v Múzeu Vojtecha Löfflera:

Múzeum Vojtecha Löfflera, IČO: 31945856, Alžbetina 20, 040 01  Košice

kontaktné údaje: t. č.: 055 / 622 32 34, email: lofflermuzeum@gmail.com

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“): 

GDPR MVL

3. Informačná povinnosť podľa čl. 13 GDPR (Zásady ochrany osobných údajov):

Bližšie informácie nájdete na: https://lofflermuzeum.sk/asset/uploads/documents/gdpr_informacnapovinnost_cl13.pdf

Registratúrny poriadok a plán: https://lofflermuzeum.sk/asset/uploads/documents/registraturny_poriadok_plan_mvl_.pdf

4. Zásady spracúvania osobných údajov za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie:

Touto cestou dávame na vedomie, že ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie. V zmysle článku 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Bližšie informácie nájdete na: https://lofflermuzeum.sk/asset/uploads/documents/gdpr_informacnapovinnost_cl13.pdf

5. Možnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu lofflermuzeum@gmail.com

  2. telefonicky 055 / 622 32 34 alebo

  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali.

Kontaktné údaje:

emailová adresa lofflermuzeum@gmail.com alebo číslo 055 / 622 32 34