SILVER AND GOLD - Vlado Eliáš

08. 04. 2022 - 29. 05. 2022

Myslím, že sen, pocit, imaginácia sú skutočnejšie ako fyzická realita.Výstava Vlada Eliáša nám dokazuje, že realita nie je typickou črtou fotografického média, ale naopak, že skutočnosť je len fotografickým prostriedkom pre prenesenie nehmataťeľného sveta do reality. Teplo z vychádzajúceho slnka, či chlad zo zapadajúceho mesiaca, zlý pohľad medúzy alebo studený dotyk hada. Nie, ja tam naozaj nevidím statív, softbox, kábel či reflektor (fotografované objekty). Sú to iba veci každodenného sveta fotografa. Tá výstava je intuitívnym filozofickým skúmaním fotografického média, kde ilúzia je pravdivejšia ako realita.


Sme zvyknutí, že fotografia trasformuje trojrozmernú skutočnosť do dvojdimenzionálneho sveta. Znamená to, že fotografia je ilúziou? Na výstave sa to deje občas naopak – dvojrozmerný svet prechádza do trojrozmerného – a tak vzniká neistota, či je fotografia skutočnosťou alebo umelým svetom – ilúziou. Je umelý svet umením? Alebo je umenie umelé? Czy jest sztuka sztuczna? Is art artificial? Ist die Kunst Künstlich?


Názov výstavy SILVER AND GOLD pripomína často používané farby a materiál vo fotografickom médiu, ale ukrýva tiež iný význam. Nenápadná intervencia do pamätnej izby Vojtecha Löfflera nás odkazuje k slovnej a grafickej hre v názve výstavy Silver and Gold/Old. Autor fotografií prežíva svoj zlatý vek a nenápadne obnažuje biografickú informáciu o svojom polstoročnom pôsobení v našom iluzórnom svete.


Tomáš Agat Błoński - kurátor výstavy