Alexander Eckerdt - Na konci Veľkej modrej cesty

17. 09. 2022 - 04. 12. 2022

Výstava Na konci Veľkej modrej cesty prezentuje retrospektívny výber z tvorby charizmatického košického výtvarného umelca Alexandra Eckerdta. Autor sa zaraďuje medzi najoriginálnejšie a najvýznamnejšie osobnosti košického výtvarného umenia a kultúrneho prostredia dvadsiateho storočia. Umelec patril k osobitým slovenským maliarom a významným osobnostiam slovenskej grafiky a kresby druhej polovice uplynulého storočia. Umelcova tvorba predstavuje jeden z podstatných modelov definovania moderného obrazu po neľahkom období ideologického dogmatizmu päťdesiatych rokov.

Alexander Eckerdt na počiatku šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sformuloval svoj výrazne osobitý esteticky konzekventný výtvarný koncept. Zbavujúc sa požadovanej naturalistickej dikcie, jednoznačne smeroval k výtvarnej slobode a uvoľneniu spod dogmy detailu a násilne vnášaného ideologického balastu. Už ranná autorova tvorba jednoznačne smerovala k redukovanému až geometricky cítenému tvaru. Eckerdtova poetika v strete s normatívnou umeleckou doktrínou socialistického realizmu výrazne inklinovala k civilnému nepatetickému a nesentimentálnemu lyrizmu. Jeho poetické videnie tvorilo zreteľnú opozíciu voči dobovo presadzovanej ideologicky normatívnej socialisticko-realistickej estetike.

Eckerdt už v skorých šesťdesiatych rokoch sformuloval základné princípy svojej umeleckej výpovede, preferujúcej predovšetkým výraznú výtvarnú a štylizačnú autonómiu voči prvkom reality. Svojou slobodomyseľnou tvorbou spoluvytváral a anticipoval umelecké hodnoty, ktoré sa len postupne významnejšie presadzovali v dobovom slovenskom výtvarnom umení.

Eckerdtov umelecký odkaz je dnes pevnou súčasťou košickej výtvarnej tradície, ktorú definuje tvorba mimoriadnych výtvarných osobností akými boli Ľudovít Čordák, Konštantín Kővári-Kačmarik, Elemír Halász-Hradil, Konštantín Bauer, Július Jakoby, Juraj Collinásy, Anton Jasusch, Jozef Kornucik alebo Mária Bartuszová. Autorov krehký a lyrický umelecký program dnes podobne ako tvorba vyššie spomínaných autorov formuje povedomie o košickom výtvarnom umení druhej polovice 20. storočia.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Kurátorom výstavy je Peter Markovič.

Výstava potrvá od 17. septembra do 4. decembra 2022.